Типове положення про регіональну комісію з реабілітації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
25 жовтня 2018 року N 926

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2018 р. за N 1282/32734

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з реабілітації

I. Загальні положення

1. Регіональна комісія з реабілітації (далі - регіональна комісія) є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до статті 72 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

2. Положення про регіональну комісію розробляється і затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі цього Типового положення.

3. Регіональна комісія здійснює попередній розгляд обставин, пов'язаних з учиненням репресій проти конкретної особи, та подає Національній комісії з реабілітації (далі - Національна комісія) обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій.

4. У своїй діяльності регіональна комісія керується Конституцією УкраїниЗаконом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та тим Типовим положенням.

5. Регіональна комісія у своїй діяльності враховує роз'яснення та рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо реалізації норм Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", надані відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

6. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіональної комісії здійснює апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

II. Повноваження регіональної комісії

1. Завданнями регіональної комісії є:

прийняття заяв про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій у порядку, визначеному Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та цим Типовим положенням;

попередній розгляд на своєму засіданні обставин, пов'язаних з учиненням репресій проти конкретної особи, опрацювання та дослідження матеріалів архівної кримінальної справи, інших доказів, заслуховування пояснень заявника або інших осіб щодо обставин здійснення репресій проти конкретної особи;

подання Національній комісії обґрунтованих пропозицій щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій разом із заявою про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій, іншими документами і матеріалами, опрацьованими та дослідженими на засіданні регіональної комісії під час попереднього розгляду;

надання допомоги репресованим особам, іншим особам в одержанні необхідних документів, пов'язаних із реабілітацією;

розгляд пропозицій та звернень громадян з питань, що належать до компетенції регіональної комісії, у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".

2. Регіональна комісія має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, підкомісії, робочі та експертні групи тощо) (далі - робочі органи), у тому числі із залученням (за згодою) до їх складу науковців, істориків або інших осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, з правом дорадчого голосу;

приймати регламент роботи регіональної комісії (за потреби);

залучати до роботи регіональної комісії представників місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою;

одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на регіональну комісію завдань, у строк не більше ніж 15 календарних днів, а якщо це стосується надання великого обсягу інформації, документів та матеріалів, - не більше ніж 30 календарних днів з дня надходження відповідного звернення регіональної комісії до органу, посадової особи або архівної установи.

III. Склад регіональної комісії

1. Регіональна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів регіональної комісії.

2. До складу регіональної комісії входять по одному представнику, делегованому:

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

територіальними органами Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними архівами областей, міст Києва та Севастополя;

регіональним органом Служби безпеки України, територіальна компетенція якого поширюється на Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь;

Українським інститутом національної пам'яті;

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

регіональною прокуратурою, територіальна юрисдикція якої поширюється на Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь;

науковими установами, що здійснюють дослідження у сфері історії України XX століття, громадськими об'єднаннями, що провадять діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - наукові установи, громадські об'єднання). Загальна кількість представників від наукових установ, громадських об'єднань не може перевищувати чотирьох осіб. Від однієї наукової установи або громадського об'єднання до складу регіональної комісії не може бути призначено більш ніж по одному представнику.

3. Персональний склад регіональної комісії на підставі пропозицій органів, установ, посадових осіб, наукових установ, громадських об'єднань призначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Кандидатури членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань добираються у порядку, встановленому розділом IV цього Типового положення.

4. Повноваження члена регіональної комісії припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про припинення членства у регіональній комісії;

2) відкликання органом, установою, громадським об'єднанням або посадовою особою свого представника;

3) ліквідації органу, наукової установи, громадського об'єднання, представника якого призначено до складу регіональної комісії;

4) пропуску членом регіональної комісії без поважних причин трьох і більше засідань регіональної комісії;

5) встановлення фактів, які підтверджують, що член регіональної комісії у термін до 24 серпня 1991 року був штатним співробітником репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена регіональної комісії;

7) визнання члена регіональної комісії в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

8) смерті члена регіональної комісії.

Повноваження члена регіональної комісії припиняються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у строк не пізніше ніж 10 днів з дня отримання відповідної заяви, повідомлення або інформації, якою підтверджуються відповідні факти, а у випадку, зазначеному у підпункті 4 цього пункту, - з дня отримання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повідомлення голови регіональної комісії.

5. Регіональна комісія є повноважною за умови призначення її персонального складу у кількості не менше восьми членів.

У разі якщо внаслідок припинення повноважень членів регіональної комісії чисельність її членів становить менше одинадцяти осіб, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації вживають заходів для доукомплектування персонального складу регіональної комісії.

6. Повідомлення про початок роботи регіональної комісії, її персональний склад, а також будь-які зміни у персональному складі в обов'язковому порядку розміщується на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у строк не пізніше ніж 5 робочих днів з дня призначення або зміни персонального складу регіональної комісії.

7. Голову регіональної комісії обирають члени регіональної комісії на її засіданні.

8. Головою регіональної комісії не може бути обрано особу, яка займає посаду державної служби або є посадовою особою місцевого самоврядування.

9. Голова регіональної комісії:

очолює регіональну комісію, здійснює загальне керівництво регіональною комісією та забезпечує організацію її роботи;

головує на засіданнях регіональної комісії;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію регіональної комісії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, Національною комісією, громадськими об'єднаннями та іншими установами;

підписує протоколи засідань регіональної комісії, обґрунтовані пропозиції регіональної комісії щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій;

без довіреності представляє регіональну комісію у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськими об'єднаннями та іншими установами, юридичними та фізичними особами з питань щодо діяльності регіональної комісії, видає довіреності від імені регіональної комісії;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності регіональної комісії.

10. У разі відсутності голови регіональної комісії його обов'язки виконує заступник голови регіональної комісії.

11. Секретар регіональної комісії веде та підписує протокол засідання регіональної комісії, підписує обґрунтовані пропозиції регіональної комісії, підготовлені відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", а також здійснює інші повноваження, визначені цим Типовим положенням або покладені на нього рішенням регіональної комісії.

IV. Порядок добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань

1. Добір кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань здійснюється шляхом жеребкування, крім випадків, визначених пунктом 8 цього розділу.

Комісія з добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань (далі - комісія з добору кандидатур) утворюється та її персональний склад затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розміщують оголошення про проведення добору кандидатур не пізніш як за 30 днів до проведення жеребкування або впродовж 10 днів з дня припинення повноважень відповідного члена регіональної комісії від наукової установи або громадського об'єднання, отримання заяви обраного кандидата про відмову від здійснення повноважень члена регіональної комісії, відмови у допущенні до жеребкування всіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань.

Оголошення розміщується на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Оголошення має містити інформацію про місце, дату жеребкування, порядок і строк прийому документів, який не може бути менше ніж 20 днів, прізвище та ім'я особи, відповідальної за прийом документів, її електронну адресу та номер телефону, умови, строки проведення добору кандидатур та вимоги до кандидатур.

3. Для участі у доборі кандидатур наукові установи, громадські об'єднання упродовж строку, визначеного в оголошенні про проведення добору кандидатур, подають такі документи:

заява за формою, наведеною у додатку 1 до цього Типового положення;

копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи, громадського об'єднання;

копія рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) або іншим установчим документом наукової установи, громадського об'єднання, або інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу наукової установи, громадського об'єднання, із зазначенням кандидатури до складу регіональної комісії від наукової установи, громадського об'єднання;

лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, які здійснюються (здійснювалися) науковою установою, громадським об'єднанням;

заява довільної форми представника наукової установи, громадського об'єднання про згоду на участь у роботі регіональної комісії, у якій зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних.

Громадські об'єднання, наукові установи, які подають документи для участі у доборі кандидатур, забезпечують достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб'єктів персональних даних на обробку їх персональних даних.

4. Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:

1) подання кандидатури науковою установою, громадським об'єднанням, засновником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи держави-агресора;

2) відсутність документів та інформації, передбачених пунктом 3 цього розділу;

3) наявність або виявлення щодо кандидата обставин, визначених підпунктами 5 - 7 пункту 4 розділу III цього Типового положення;

4) відмова наукової установи, громадського об'єднання або кандидата від такої наукової установи, громадського об'єднання від участі у жеребкуванні;

5) перебування наукової установи, громадського об'єднання у процесі припинення.

Відмова у допущенні кандидатур до жеребкування з інших підстав не допускається.

Рішення комісії з добору кандидатур щодо допущення кандидатур до жеребкування, а також інформація про дату, час та місце проведення жеребкування не менше ніж за 5 днів до дня проведення жеребкування повідомляється науковим установам, громадським об'єднанням електронною поштою чи іншим засобом зв'язку, зазначеним у заяві, та розміщується на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. У разі відмови у допущенні до жеребкування усіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань проводиться повторний добір кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

6. Комісія з добору кандидатур проводить жеребкування не пізніше ніж 10 днів після закінчення строку прийому документів.

Жеребкування проводиться публічно. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують онлайн-трансляцію жеребкування на своїх офіційних веб-сайтах.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата і найменування наукової установи, громадського об'єднання, яке запропонувало його кандидатуру до складу регіональної комісії.

Кількість жеребків має дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дає змоги визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з добору кандидатур один із членів комісії дістає з пристрою почергово чотири жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з добору кандидатур розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від наукових установ, громадських об'єднань, які є добраними для призначення до складу регіональної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігає секретар комісії з добору кандидатур до завершення добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

7. Рішення комісії з добору кандидатур приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Спосіб голосування визначається рішенням комісії з добору кандидатур. Рішення та результати жеребкування оформлюються протоколом.

8. Якщо науковими установами, громадськими об'єднаннями для участі у доборі кандидатур подано менше чотирьох кандидатур або за рішенням комісії з добору кандидатур до участі у жеребкуванні допущено менше чотирьох кандидатур, такі кандидатури вважаються автоматично добраними для призначення до складу регіональної комісії без проведення жеребкування, про що комісія з добору кандидатур приймає відповідне рішення.

9. Результати жеребкування або рішення комісії з добору кандидатур, визначене пунктом 8 цього розділу, протягом 3 днів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

10. Обраний кандидат до дати затвердження персонального складу регіональної комісії має право відмовитись від здійснення повноважень члена регіональної комісії, подавши про це до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідну письмову заяву. У такому разі проводиться повторний добір кандидатури члена регіональної комісії від наукової установи, громадського об'єднання шляхом жеребкування з числа уже поданих кандидатур, а у разі відсутності інших поданих кандидатур - повторний добір кандидатур.

V. Засідання регіональної комісії

1. Формою роботи регіональної комісії є засідання, які скликаються за ініціативою голови регіональної комісії, його заступника або не менше чотирьох членів регіональної комісії у межах строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

Організацію проведення засідань регіональної комісії забезпечує апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Порядок денний засідання регіональної комісії визначається особою (особами), за ініціативою якої (яких) скликається засідання регіональної комісії.

3. Про дату, час і місце засідання, а також проект порядку денного засідання регіональної комісії апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації повідомляють кожного члена регіональної комісії у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання шляхом надіслання листа засобами поштового зв'язку за адресою їх місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи або на електронну пошту. За рішенням регіональної комісії її члени можуть повідомлятися про проведення засідання в інший спосіб.

Інформація про дату, час і місце засідання, а також порядок денний не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання розміщується на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Засідання регіональної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.

5. Засідання регіональної комісії проводяться відкрито. Голова регіональної комісії має право прийняти рішення про проведення засідання (або розгляд окремого питання) у закритому режимі, якщо буде здійснюватися розгляд конфіденційної інформації і особи, яких вона стосується, заборонили її розголошення.

Особи, присутні на засіданнях регіональної комісії, що проводяться відкрито, мають право здійснювати фіксацію таких засідань, у тому числі за допомогою технічних засобів.

6. Регіональна комісія у межах повноважень приймає відповідне рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів регіональної комісії, присутніх на засіданні. Жоден з членів регіональної комісії, присутніх на засіданні, не має права утримуватися від голосування. Члени регіональної комісії голосують "за" або "проти". У разі рівного розподілу голосів голос голови регіональної комісії є вирішальним.

VI. Попередній розгляд регіональною комісією обставин, пов'язаних з учиненням репресій

1. Попередній розгляд регіональною комісією обставин, пов'язаних з здійсненням репресій проти конкретної особи (далі - попередній розгляд), здійснюється за заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її сім'ї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Українського інституту національної пам'яті, громадського об'єднання, що провадить діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - заявник).

2. Заявник подає заяву за формою, наведеною у додатку 2 до цього Типового положення, за його вибором до регіональної комісії за його місцем проживання (якщо заявник є фізичною особою) чи місцезнаходженням (якщо заявник є юридичною особою) або місцем зберігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, інших архівних документів.

Заява, подана з порушенням положень, встановлених абзацом першим цього пункту, у термін не пізніше п'яти днів з моменту надходження пересилається регіональною комісією до регіональної комісії за місцем проживання заявника - фізичної особи, місцезнаходженням заявника - юридичної особи, а у разі якщо таке місце проживання чи місцезнаходження заявника встановити неможливо, - до регіональної комісії за місцем зберігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, інших архівних документів, у яких міститься інформація про вчинення репресій проти конкретної особи, про що повідомляється заявникові.

Відмова у прийнятті та розгляді заяви забороняється.

3. Після надходження заяви вона невідкладно реєструється у журналі за формою, наведеною у додатку 3 до цього Типового положення.

4. Підготовку та опрацювання заяви та інших документів і матеріалів (далі - матеріали) до попереднього розгляду на засіданні регіональної комісії за рішенням регіональної комісії можуть здійснювати робочі органи регіональної комісії. У такому разі регіональна комісія встановлює строк такої підготовки та опрацювання, а також спосіб, у який робочі органи мають повідомити регіональну комісію про результати та надати свої рекомендації.

5. Попередній розгляд обставин, пов'язаних учиненням репресій проти конкретної особи, здійснюється на засіданні регіональної комісії.

6. Про дату, час і місце засідання, на якому здійснюється попередній розгляд, заявника в обов'язковому порядку повідомляють у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів. У разі якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, у той самий строк про дату, час і місце засідання також повідомляють особу, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така особа померла або її місце проживання невідомо.

7. Неявка заявника (його представника), повідомленого про дату, час і місце засідання згідно з пунктом 6 цього розділу, не перешкоджає попередньому розгляду.

У разі повідомлення заявником (його представником) про поважні причини неявки регіональна комісія відкладає попередній розгляд на іншу дату.

Повторна неявка заявника (його представника) незалежно від причин неявки не перешкоджає попередньому розгляду.

8. Перерва у засіданні регіональної комісії, на якому здійснюється попередній розгляд, може бути оголошена, якщо під час розгляду виникла потреба у:

одержанні від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформації, документів та матеріалів, необхідних для здійснення попереднього розгляду;

залученні до роботи регіональної комісії представників місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою;

дослідженні матеріалів архівної кримінальної справи, інших речових або письмових доказів, які стосуються вчинення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, у тому числі за місцезнаходженням таких доказів.

9. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, яка до 24 серпня 1991 року була обвинувачена або якій було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення, регіональна комісія:

1) заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання матеріалів до попереднього розгляду;

2) перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

3) перевіряє факт обвинувачення або призначення покарання особі за рішенням позасудового органу.

10. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, зазначеної у пунктах 2 - 5 статті 12 або у статті 13 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", регіональна комісія:

заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання матеріалів до попереднього розгляду;

перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

досліджує матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові докази, у тому числі за їх місцезнаходженням;

заслуховує пояснення заявника (його представника), інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються вчинення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій.

11. Якщо у заяві заявника одночасно міститься кілька обвинувачень чи фактів учинення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, і щодо частини з них особу було обвинувачено або їй було призначено покарання за рішенням позасудового органу, а щодо іншої частини особу було обвинувачено або їй було призначено покарання за рішенням іншого репресивного органу, попередній розгляд кожного з таких обвинувачень або фактів учинення репресій регіональна комісія здійснює окремо згідно з пунктами 9, 10 цього розділу.

12. За результатами попереднього розгляду регіональна комісія готує обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до цього Типового положення.

Якщо під час попереднього розгляду регіональна комісія встановить, що є рішення Національної комісії щодо визнання (відмови у визнанні) особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, про це зазначається в обґрунтованих пропозиціях.

13. Регіональна комісія у строк не пізніше ніж 5 днів з дня закінчення попереднього розгляду направляє обґрунтовані пропозиції разом із заявою заявника, іншими документами, матеріалами та доказами (оригіналами або копіями), які досліджувалися під час попереднього розгляду, протоколом (витягом з протоколу) засідання регіональної комісії, а також електронною копією обґрунтованих пропозицій до Національної комісії з одночасним інформуванням заявника про зміст обґрунтованих пропозицій, а у разі якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, також особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така особа померла або місце проживання такої особи невідомо.

VII. Інші питання діяльності регіональної комісії

1. Під час засідання регіональної комісії ведеться протокол, ведення якого забезпечує секретар регіональної комісії.

2. Протокол засідання регіональної комісії, на якому здійснюється попередній розгляд, виготовляється у двох оригінальних примірниках. У разі якщо на засіданні регіональної комісії здійснювався попередній розгляд щодо більше ніж однієї особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, протокол засідання виготовляється в одному оригінальному примірнику.

Протокол підписують головуючий на засіданні та секретар регіональної комісії невідкладно, але не пізніше наступного дня після засідання регіональної комісії.

3. Обґрунтовані пропозиції регіональної комісії стосовно особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, а також заява заявника, інші документи, матеріали та докази, протокол (витяг з протоколу) засідання регіональної комісії підшиваються у хронологічному порядку у спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським способом, за формою, наведеною у додатку 6 до цього Типового положення.

 

Головний спеціаліст з питань
формування політики у сфері
відновлення та збереження національної
пам'яті Українського народу

М. Височанська

 

Додаток 1
до Типового положення про регіональну комісію з реабілітації
(пункт 3 розділу IV)

ЗАЯВА
наукової установи, громадського об'єднання для участі у доборі кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації

 

___________________________________________
(Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації)

 

___________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ, номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти наукової установи, громадського об'єднання)

ЗАЯВА

Просимо допустити до участі у жеребкуванні з добору кандидатур членів
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування регіональної комісії з реабілітації)
від наукових установ, громадських об'єднань представника __________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування наукової установи або громадської організації, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
(за наявності) кандидата у родовому відмінку)

Додатки:

1. Копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи (громадського об'єднання) на __ арк.;

2. Копія рішення, підписаного уповноваженою особою наукової установи (громадського об'єднання), із зазначенням кандидатури до складу регіональної комісії з реабілітації на __ арк.;

3. Лист з інформацією про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, на __ арк.;

4. Заява представника наукової установи (громадського об'єднання) про згоду на участь у роботі регіональної комісії з реабілітації із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), згоди на обробку персональних даних на __ арк.

_____________________
(посада)

___ ____________ 20__ року

______________
(підпис)

___________________
(ім'я та прізвище)

 

Додаток 2
до Типового положення про регіональну комісію з реабілітації
(пункт 2 розділу VI)