Положення про Експертну комісію УІНП

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України

Про затвердження Положення про Експертну комісію Українського інституту національної пам'яті з питань реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2023 р. за N 1359/40415

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства культури та інформаційної політики України  від 15 серпня 2023 року N 429


Відповідно до абзацу другого частини другої статті 6 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну комісію Українського інституту національної пам'яті з питань реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", що додається.
2. Департаменту культурної спадщини (Томин М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чуєву К. Є.

 

Заступник Міністра

Галина ГРИГОРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Українського
інституту національної пам'яті

Володимир ТИЛІЩАК

Положення
про Експертну комісію Українського інституту національної пам'яті з питань реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності Експертної комісії з питань реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" (далі - Експертна комісія), а також права та обов'язки її членів.

2. Експертна комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом який, утворюється при Українському інституті національної пам'яті (далі - Інститут).

3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Члени Експертної комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах із дотриманням принципів колегіальності та відкритості при ухваленні рішень.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Експертної комісії здійснює Інститут.

5. У цьому Положенні терміни "потенційний конфлікт інтересів" та "реальний конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції". Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

II. Основні завдання і функції Експертної комісії

1. Основним завданням Експертної комісії є надання фахових висновків з питань реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", зокрема щодо належності об'єктів до символіки російської імперської політики.

2. Експертна комісія відповідно до покладених на неї завдань забезпечує виконання таких основних функцій:

розглядає звернення фізичних, юридичних осіб та додані матеріали щодо реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", зокрема щодо належності об'єктів до символіки російської імперської політики;

надає фахові висновки з питань реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", зокрема щодо належності об'єктів до символіки російської імперської політики (далі - фаховий висновок).

3. Експертна комісія має право:

запрошувати на засідання та залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Експертної комісії, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, науковців, фахівців, експертів, спеціалістів-консультантів, представників громадських об'єднань та інших інститутів громадянського суспільства (за їх згодою);

ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до компетенції Експертної комісії;

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Експертну комісію завдань;

вносити пропозиції керівництву Інституту з питань, що належать до компетенції Експертної комісії.

4. Рішення Експертної комісії мають рекомендаційний характер.

III. Структура і склад Експертної комісії, права та обов'язки її членів

1. Експертна комісія діє з дати затвердження її персонального складу. Кількісний та персональний склад Експертної комісії затверджується наказом Інституту.

2. Добір кандидатів до складу Експертної комісії Інституту здійснює самостійно або шляхом розгляду заяв кандидатів, які надійшли до Інституту за результатом розміщення оголошення про формування складу Експертної комісії на вебсайті Інституту.

3. До складу Експертної комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени.

Загальна кількість членів Експертної комісії становить не менше дев'яти осіб.

Членами Експертної комісії можуть бути громадяни України, які є працівниками закладів вищої освіти та/або науково-дослідних установ, мають науковий ступінь та/або вчене звання у відповідній галузі наук, що стосується сфери дії Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", мають монографії, наукові праці в українських та зарубіжних наукових виданнях.

Членами Експертної комісії не можуть бути особи:

які мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

які за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

стосовно яких Законом України "Про запобігання корупції" встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення;

стосовно яких встановлені факти порушення академічної доброчесності.

4. Голова Експертної комісії та його заступник обираються із числа членів Експертної комісії на першому засіданні Експертної комісії шляхом відкритого голосування присутніх членів Експертної комісії простою більшістю голосів.

5. Секретарем Експертної комісії є уповноважена посадова особа Інституту.

6. Голова Експертної комісії:

організовує роботу Експертної комісії;

відповідає за виконання покладених на Експертну комісію завдань;

веде засідання Експертної комісії, визначає регламент, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує всебічний та об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Експертної комісії;

підписує протокол засідання Експертної комісії;

затверджує фаховий висновок Експертної комісії;

контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Експертної комісії;

представляє Експертну комісію у взаємовідносинах з Інститутом, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, суб'єктами у сфері медіа, підприємствами, установами та організаціями або доручає здійснювати таке представництво члену Експертної комісії.

7. Секретар Експертної комісії:

здійснює організаційне забезпечення засідань Експертної комісії;

формує порядок денний та доводить до відома членів Експертної комісії та запрошених осіб порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної комісії;

забезпечує підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Експертної комісії;

забезпечує ведення протоколів засідань Експертної комісії;

бере участь у засіданнях Експертної комісії без права голосу;

підписує протокол засідання Експертної комісії;

доводить протокол та фаховий висновок Експертної комісії до відома керівництва Інституту.

8. Члени Експертної комісії мають право:

ознайомлюватись з матеріалами, поданими на розгляд Експертної комісії;

вносити пропозиції до порядку денного засідання Експертної комісії;

висловлювати свою позицію з усіх питань порядку денного засідання Експертної комісії;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Експертної комісії, що є його невід'ємною частиною.

9. Члени Експертної комісії зобов'язані:

особисто брати участь у роботі Експертної комісії, в тому числі у режимі відеоконференцій;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

виконувати доручення голови Експертної комісії, надані відповідно до законодавства;

дотримуватись вимог законодавства, в тому числі цього Положення;

дотримуватись принципів конфіденційності та нерозголошення інформації, що стала відома у процесі виконання своїх повноважень в роботі Експертної комісії, не використовувати таку інформацію у своїх інтересах та/або інтересах третіх осіб;

бути об'єктивними та неупередженими під час розгляду і голосування;

повідомляти голову Експертної комісії про наявність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за результатами ознайомлення із порядком денним засідання Експертної комісії.

10. Неналежне виконання членом Експертної комісії своїх обов'язків, відсутність без поважних причин на засіданнях Експертної комісії більше ніж три рази поспіль чи відсутності більше ніж на половині засідань Експертної комісії протягом року є підставою для виключення його зі складу Експертної комісії.

11. Рішення про виключення зі складу Експертної комісії її члена приймається на засіданні Експертної комісії, про що повідомляється Інститут шляхом направлення відповідного протоколу засідання Експертної комісії або витягу з нього для прийняття рішення про внесення змін до складу Експертної комісії.

IV. Порядок роботи Експертної комісії

1. Формою роботи Експертної комісії є засідання Експертної комісії, в тому числі у режимі відеоконференцій.

  • 2. Засідання Експертної комісії проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання визначає її секретар за погодженням з головою Експертної комісії. Члени Експертної комісії у строк не менш ніж за п'ять календарних днів до початку засідання повідомляються про дату, час та місце проведення засідання, а також про орієнтовний порядок денний засідання.

Порядок денний засідання Експертної комісії затверджується шляхом голосування на початку засідання.

3. Засідання Експертної комісії є правомочним у разі участі у ньому більш ніж половини її персонального складу.

4. Засідання Експертної комісії веде її голова, а в разі його відсутності заступник голови за його дорученням або визначений головою член Експертної комісії.

5. У разі відсутності секретаря Експертної комісії його обов'язки покладаються на іншого члена Експертної комісії, уповноваженого головою Експертної комісії.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Експертної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7. Рішення Експертної комісії оформлюється фаховим висновком у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головуючим.

8. Протокол засідання Експертної комісії підписується головуючим та секретарем Експертної комісії. У протоколі зазначаються результати голосування по кожному питанню порядку денного.

9. У разі незгоди члена Експертної комісії з її рішенням на вимогу цього члена до протоколу додається його окрема думка, викладена у письмовій формі, яка має бути передана секретарю не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дати проведення засідання Експертної комісії.

10. Секретар забезпечує зберігання протоколів та фахових висновків Експертної комісії.

11. Інформація про проведення засідання та результати роботи Експертної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Інституту.

Директор департаменту культурної
спадщини Міністерства культури
та інформаційної політики України

Мар'яна ТОМИН