Путін йде слідами Гітлера. Українці ж тримаються як британці

[English below]

Бомбардування і ракетні удари по містах, щоби залякати населення, – ще одне наслідування нинішнім кремлівсько-бункерним Z-фюрером свого нацистського попередника.

Улітку 1940 року Гітлер вирішив поставити на коліна Великобританію, що на той час єдиною у Європі чинила спротив нацизму. Спершу гітлерівські повітряні сили завдавали ударів по британських аеродромах та радарах. Але швидко перейшли до бомбардування британських міст. Головним об’єктом бомбардувань став Лондон. Було зруйновано сотні будинків. Загинули тисячі мешканців. Люди рятувались у метро, яке стало бомбосховищем. Дітей із Лондона та інших міст евакуювали у села.

Удари сипались й на інші міста. Символом злочину бомбардування мирного населення стало англійське місто Ковентрі, зруйноване 14 листопада 1941 року. Впродовж 11 годин безперервних бомбардувань близько пів тисячі нацистських літаків скинули сотні тонн смертоносного вантажу на місто.

Але всі ці жахливі злочини не зламали стійкість британців. У всіх містах, попри руйнування, англійці працювали, жили і боролись. Звичайно, усяке траплялось. Але більшість громадян Британії всіляко підтримували державу і власні збройні сили. Працівники виходили на роботу за звичним розкладом, минаючи руїни. Люди допомагали потребуючим. Нещастя ж зустрічали з особливим британським гумором.

І головне – британці чинили спротив. Британські пілоти підіймались у небо і вступали у бої. Кожен збитий літак зменшував силу нацистських нальотів. Адже нацисти втрачали не лише літаки, а й пілотів.

Крім того, стійкість британців під нацистськими ударами викликала захоплення у всього вільного світу. Спочатку багато з тих же американців вважали, що Британії не вистояти, що її поразка – справа кількох тижнів чи місяців. Але британська стійкість і спротив змінили ці погляди. І США на чолі з президентом Рузвельтом почали надавати усебічну допомогу Великобританії.

Згодом нацисти намагались налякати британців своїми «попередниками» усяких «іскандерів» – Фау і Фау-2. Але нічого з цього не вийшло. Врешті-решт, Гітлер застрелився у своєму бункері.

Сьогодні українці тримаються і наближають час пострілу або ж якоїсь табакерки в іншому бункері.

Володимир Тиліщак, Вікторія Яременко


Putin is following in Hitler's footsteps.  Ukrainians behave like the British

Bombing and rocket attacks on cities to intimidate the population is another imitation of the current Kremlin-bunker Z-Führer of his Nazi predecessor.

In the summer of 1940, Hitler decided to bring Britain to its knees, which at the time was the only one in Europe to oppose Nazism. At first, Hitler's air force struck at British airfields and radars.  But they quickly moved on to bomb British cities.  London became the main target of the bombing. Hundreds of houses were destroyed.  Thousands of residents died. People escaped to the subway, which became a bomb shelter.  Children from London and other cities were evacuated to villages.

The blows rained down on other cities as well. The English city of Coventry, destroyed on November 14, 1941, became a symbol of the crime of bombing civilians.  During 11 hours of continuous bombing, about half a thousand Nazi planes dropped hundreds of tons of deadly cargo on the city.

But all these horrific crimes did not break the resilience of the British.  In all cities, despite the destruction, the British worked, lived and fought. Of course, there happened many bad things.  But most British citizens supported the state and their own armed forces.  Workers went to work on a regular schedule, bypassing the ruins.  People helped the needy.  The misfortune was met with special British humour.

And most importantly – the British resisted. British pilots took to the skies and engaged in combat.  Each downed plane reduced the strength of the Nazi raids.  After all, the Nazis lost not only planes but also pilots.

 In addition, the resilience of the British to the Nazis aroused admiration throughout the free world.  At first, many Americans believed that Britain wouldn't be able to stand, that its defeat was a matter of weeks or months.  But British resilience and resistance changed those views.  And the United States, led by President Roosevelt, began to provide comprehensive assistance to Britain.

 Later, the Nazis tried to intimidate the British with their "predecessors" of all sorts of "Iskanders" – V-1 and V-2.  But nothing came of it.  Eventually, Hitler shot himself in his bunker.

Today, Ukrainians are holding on and approaching the time of a shot in another bunker.

Historians Volodymyr Tylishchak, Viktoriia Yaremenko