Створено спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України

4 березня зроблено перші кроки щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України. Про це повідомили у фейсбуці Микола Гнатовський та Дмитро Гудима.

На юридичному фронті Україна активно використовує можливості наявної архітектури органів міжнародного правосуддя: 

  • Міжнародний Суд ООН (заплановані слухання у справі за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього);

  • Міжнародний кримінальний суд (рішення прокурора про початок розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності та передача ситуації в Україні на розгляд МКС спільною заявою 39 держав-учасниць Римського статуту);

  • Європейський суд з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини про застосування тимчасових (забезпечувальних) заходів від 1 березня 2022 року). 

Але нічого з цього, на жаль, не дає юридичної можливості притягти до відповідальності найвище керівництво держави-агресора за злочин агресії, який створив передумови для всіх інших міжнародних злочинів. Юрисдикція МКС щодо цього злочину має вкрай обмежений характер і за умов нератифікації Російською Федерацією Римського статуту та поправок до нього не створює у суду потрібної юрисдикції.

Тому, подібно до Лондонської декларації 1942 року, яка заклала основу для Нюрнберзького трибуналу, 4 березня 2022 року було проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Над проєктом цієї Декларації за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби працював останні дні Микола Гнатовський з групою провідних британських юристів-міжнародників: Філіпом Сендсом, Дапо Аканде, Філіпом Лічем, колишнім британським прем'єр-міністром Гордоном Брауном та іншими.

Текст «Заклику до створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України» та проєкту декларації, підготовлений робочою групою, схвалив міністр закордонних справ України та підписали кілька десятків провідних світових і українських юристів-міжнародників, колишніх суддів міжнародних судових установ.

Ключові тези:

-  Рішення президента Путіна розпочати напади на Україну створює серйозний виклик міжнародному порядку після 1945 року. Він прагнув замінити верховенство права та принципи самовизначення для всіх народів застосуванням сили. Увесь світ повинен знати про акт агресії, яку він спровокував, і про звірства, які він замовив.

- ... щоб доповнити дії, які зараз проводяться в МКС [Міжнародному кримінальному суді], Міжнародному суді [ООН] і ЄСПЛ [Європейському суді з прав людини], ми пропонуємо створити спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на злочині агресії, який не може розглядатися трьома іншими судами. Спеціальний трибунал з покарання за злочин проти України може бути створений швидко. Під час Другої світової війни країни зібралися в Лондоні в 1942 році, щоб розробити резолюцію про військові злочини Німеччини, що призвело в кінці конфлікту до створення Міжнародного військового трибуналу і Нюрнберзького процесу.

- Щоб допомогти подолати огидні спроби президента Путіна зруйнувати мир в Європі, нам настав час створити такий Спеціальний трибунал. Цим ми діємо солідарно з Україною та її народом і сигналізуємо про нашу рішучість, що злочин агресії не буде толерований, і що ми не залишимо каменя на камені, щоб покласти край жахливим подіям, які ми зараз бачимо, забезпечуючи тим самим, що ті, хто розв'язав такі жахи, підлягають персональній відповідальності за кримінальним законом, щоб правосуддя відбулося.

- Слід створити Спеціальний трибунал – на тих самих принципах, якими керувалися союзники у 1942 році, – для розслідування актів насильства з боку Росії в Україні та того, чи є вони злочином агресії. Країни повинні погодитися надати юрисдикцію, що випливає з національних кримінальних кодексів і загального міжнародного права, спеціальному кримінальному трибуналу, а також надати такому суду юрисдикцію для розслідування як винних у злочині агресії, так і тих, хто суттєво сприяв вчиненню злочину або впливав на його вчинення.

З Декларації про спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України:

Вирішуємо в дусі міжнародної солідарності надати юрисдикцію, що випливає з національних кримінальних кодексів і загального міжнародного права, спеціальному міжнародному кримінальному трибуналу, який має бути створений для розслідування та переслідування осіб, які вчинили злочин агресії щодо території України, у тому числі тих, хто суттєво вплинув або сприяв вчиненню цього злочину;

Визнаємо, що здійснення юрисдикції цим трибуналом щодо злочину агресії доповнює та підтримує здійснення юрисдикції МКС щодо інших міжнародних злочинів.

Текст Заяви та Декларації англійською


THE SPECIAL TRIBUNAL HAS BEEN ESTABLISHED TO PUNISH THE CRIME OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE

On March 4, the first steps were taken to create a mechanism for the international criminal responsibility of those guilty of the crime of aggression against Ukraine!

On the legal front, Ukraine is actively using the opportunities of the existing architecture of international justice bodies:

  • UN International Court of Justice (scheduled hearings in the case of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide);

  • International Criminal Court (Prosecutor's decision to launch an investigation into war crimes and crimes against humanity and transfer the situation in Ukraine to the ICC by a joint statement of 39 member states of the Rome Statute);

  • European Court of Human Rights (decision of the European Court of Human Rights on the application of temporary (precautionary) measures of March 1, 2022).

Unfortunately, none of this provides a legal opportunity to prosecute the top leadership of the aggressor state for the crime of aggression, which created the preconditions for all other international crimes. The ICC's jurisdiction over this crime is extremely limited and, given the Russian Federation's non-ratification of the Rome Statute and its amendments, does not create the necessary jurisdiction in the Court.

Therefore, like the London Declaration of 1942, which laid the foundation for the Nuremberg Tribunal, on March 4, 2022, the Declaration on the Establishment of a Special Tribunal for the Punishment of the Crime of Aggression against Ukraine was proclaimed. Recently Dr. Mykola Gnatovsky on behalf of the Ukrainian Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba has been working on a draft of this Declaration with a group of leading international lawyers.

The text of the Statement “Calling For The Creation Of A Special Tribunal For The Punishment Of The Crime Of Aggression Against Ukraine” and the draft declaration prepared by the working group were approved by the Minister for Foreign Affairs of Ukraine and signed by dozens of leading world and Ukrainian international lawyers, former judges of international courts.

Key theses of the “Calling For The Creation Of A Special Tribunal For The Punishment Of The Crime Of Aggression Against Ukraine”:

“President Putin’s decision to launch attacks on Ukraine poses a grave challenge to the post-1945 international order. He has sought to replace the rule of law and principles of self-determination for all peoples by the use of force. The whole world needs to be made aware of the act of aggression he has instigated and the atrocities he has ordered.”

  • "... to complement the actions now underway before the ICC, ICJ and ECtHR we propose the creation of a special tribunal with a limited focus on the crime of aggression, which cannot be addressed by the three other courts. The Special Tribunal for the Punishment of the Crime of Aggression against Ukraine can be set up with speed. During the second world war, nations met in London in 1942 to draft a resolution on German war crimes, which led, at the end of the conflict, to the creation of an International Military Tribunal and the Nuremberg trials.”

  • "To help beat back President Putin's heinous attempts to destroy peace in Europe, it is time for us to create such a Special Tribunal. By doing so we act in solidarity with Ukraine and its people, and signal our resolve that the crime of aggression will not be tolerated, and that we will leave no stone unturned in bringing to an end the terrible events we are now seeing, thereby ensuring that those who have unleashed such horrors are subject to personal accountability under the criminal law, so that justice can be done."

  • "The Special Tribunal should be constituted – on the same principles that guided the allies in 1942 – to investigate the acts of violence by Russia in Ukraine and whether they constitute a crime of aggression. Countries should agree to grant jurisdiction arising under national criminal codes and general international law to a dedicated criminal tribunal, and confer on such a tribunal jurisdiction to investigate both the perpetrators of the crime of aggression and those who have materially contributed to or shaped the commission of that crime."

Key theses of the Declaration On A Special Tribunal For The Punishment Of The Crime Of Aggression Against Ukraine:

(3) Resolve, in a spirit of international solidarity, to grant jurisdiction arising under national criminal codes and general international law to a dedicated international criminal tribunal that should be established to investigate and prosecute individuals who have committed the crime of aggression in respect of the territory of Ukraine, including those who have materially influenced or shaped the commission of that crime;

(4) Recognise that the exercise of jurisdiction by this tribunal over the crime of aggression shall be complementary to and supportive of the exercise of jurisdiction by the ICC over other international crimes.

Text of the Statement and Declaration in English

The news was prepared on the basis of Facebook posts by Mykola Hnatovsky and Dmytro Hudyma