Положення про Інститут

Положення про Український інститут національної пам'яті затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 684 "Деякі питання Українського інституту національної пам’яті" зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 799 від 03.10.2018№ 885 від 16.10.2019№ 561 від 01.07.2020№ 778 від 28.07.2023.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Український інститут національної пам’яті

{У тексті Положення слова "Міністр культури" в усіх відмінках замінено словами "Міністр культури, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{У тексті Положення слово "Мінкультури" замінено словом "МКМС" згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{У тексті Положення слова “Міністр культури, молоді та спорту” в усіх відмінках замінено словами “Міністр культури та інформаційної політики” у відповідному відмінку; слово “МКМС” замінено словом “МКІП” згідно з Постановою КМ № 561 від 01.07.2020}

{У тексті Положення слова “політичні репресії” в усіх відмінках замінено словами і цифрами “репресії комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

1. Український інститут національної пам’яті (далі - Інститут) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики і який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу.

2. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Інституту є:

1) реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, а саме:

організація всебічного вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі;

здійснення комплексу заходів з увічнення пам’яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях;

організація дослідження історичної спадщини та сприяння інтеграції в українське суспільство національних меншин і корінних народів;

популяризація історії України, її видатних особистостей;

подолання історичних міфів;

2) подання Міністрові культури та інформаційної політики пропозицій щодо формування державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу та національної свідомості громадян з урахуванням багатонаціонального складу населення та регіональних відмінностей України, зокрема щодо:

популяризації в світі ролі Українського народу у боротьбі проти тоталітаризму, відстоюванні прав та свобод людини;

відновлення національної пам’яті Українського народу, недопущення використання символів тоталітарних режимів;

надання оцінки тоталітарним режимам XX століття в Україні, Голодомору 1932-1933 років, масовому голоду 1921-1923, 1946-1947 років, примусовим депортаціям, репресіям комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, діям організаторів і виконавців таких злочинів, а також наслідкам їх дій для України та світу;

формування у громадян України патріотизму, національної свідомості, активної позиції.

4. Інститут відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;

2) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в установленому порядку пропозиції щодо укладення та денонсації таких договорів, укладає з питань, що належать до його компетенції, міжвідомчі міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань за зазначеними договорами;

3) організовує роботу із:

дослідження Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, інформування про результати таких досліджень громадян України та світової громадськості, вживає заходів до визнання на міжнародному рівні Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду Українського народу;

збирання інформації, створення та наповнення баз даних щодо свідчень очевидців репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, українського визвольного руху, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, а також щодо дій, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема участі в антитерористичних операціях;

створення мартирологів, книг пам’яті та інших баз даних щодо осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років і забезпечує увічнення їх пам’яті;

4) забезпечує ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховання жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, воєн, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях;

5) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення державними нагородами учасників боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, що зробили вагомий внесок у відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

6) ініціює здійснення заходів щодо соціального захисту ветеранів Другої світової війни та учасників боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у XX-XXI століттях;

7) утворює Національну комісію з реабілітації, здійснює організаційно-технічне та фінансове забезпечення її діяльності;

{Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 778 від 28.07.2023}

8) ініціює спорудження пам’ятників, пам’ятних знаків (у тому числі в рамках виконання міжнародних договорів України);

9) вносить в установленому законом порядку подання про утворення та забезпечує діяльність галузевого державного архіву Інституту як архівної установи, що забезпечує збирання, ведення обліку, зберігання, надання доступу та використання документів щодо роботи спецслужб та правоохоронних органів колишнього СРСР;

10) сприяє виготовленню друкованої продукції, кіно- та відеопродукції, сценічному та іншому художньому втіленню образів історичного минулого, зокрема осіб, що чинили опір тоталітарним режимам, репресіям комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, а також виготовленню друкованої продукції з питань відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, в тому числі забезпечує підготовку наукових та науково-популярних видань щодо популяризації історії України, результатів наукових досліджень, монографій, збірників статей, наукових доповідей, їх розповсюдженню на безоплатній основі;

11) сприяє формуванню музейних та бібліотечних фондів з питань відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, підготовці музейних експозицій та навчальних програм;

12) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

13) здійснює співробітництво з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від форми власності щодо надання їм інформаційної та методичної допомоги у провадженні діяльності з формування у громадян України патріотизму і національної свідомості;

14) сприяє діяльності громадських об’єднань, зокрема молодіжних, з відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

15) залучає закордонних українців та іноземців до збирання і вивчення матеріалів про історію України, реалізації спільних проектів;

16) забезпечує оприлюднення наукових повідомлень, інформаційних та аналітичних матеріалів, результатів досліджень Голодомору 1932-1933 років, репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, бере участь у програмах, що виконуються іншими органами виконавчої влади;

17) сприяє проведенню наукових досліджень у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

17-1) збирає, узагальнює та оприлюднює інформацію про злочини (репресивні заходи) російської імперської політики проти Українського народу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 17-1 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

17-2) надає роз’яснення та рекомендації щодо реалізації норм Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 17-2 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

17-3) утворює експертну комісію для надання фахових висновків з питань реалізації норм Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 17-3 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

17-4) надає рекомендації про відповідність або невідповідність об’єкта культурної спадщини вимогам частини четвертої статті 13 Закону України “Про охорону культурної спадщини”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 17-4 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

17-5) надає рекомендації щодо вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкта, який є символікою комуністичного тоталітарного режиму відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” або символікою російської імперської політики відповідно до Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” чи містить таку символіку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 17-5 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

18) сприяє пошуку, веденню обліку, облаштуванню, збереженню та утриманню місць поховань учасників воєн, репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, боротьби за незалежність України;

18-1) збирає, узагальнює та оприлюднює інформацію про факти та обставини здійснення репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, про репресованих осіб та осіб, які потерпіли від репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

18-2) надає роз’яснення та рекомендації щодо реалізації норм Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 18-2 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023}

19) організовує і проводить наукові конференції, семінари, засідання за круглим столом, експертні обговорення та інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

20) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Інституту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Інститут для виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, співпрацювати з архівами з метою використання документів з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

5-1. Інститут з метою організації своєї діяльності:

1) координує та контролює діяльність своїх міжрегіональних територіальних органів; 

2) здійснює добір кадрів в апарат Інституту та на керівні посади в його міжрегіональні територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління; 

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Інституту, його міжрегіональних територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Інституту, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку.

{Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

5-2. Інститут здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку міжрегіональні територіальні органи.

{Положення доповнено пунктом 5-2 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

6. Інститут під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями.

7. Інститут у межах своїх повноважень на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МКІП видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

8. Інститут очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра культури та інформаційної політики.

9. Голова Інституту має трьох заступників, у тому числі одного першого та одного заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Заступники Голови Інституту призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 353 від 14.04.2021}

10. Голова Інституту:

1) очолює Інститут, здійснює керівництво його діяльністю, представляє в установленому порядку Інститут у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує та контролює відповідно до компетенції виконання в Інституті, його міжрегіональних територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МКІП;

{Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

3) вносить на розгляд Міністра культури та інформаційної політики пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу та розроблені Інститутом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МКІП, а також щодо проектів актів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;

4) подає на затвердження Міністра культури та інформаційної політики плани роботи Інституту;

5) забезпечує виконання Інститутом наказів та доручень Міністра культури та інформаційної політики з питань, що належать до компетенції Інституту;

6) забезпечує взаємодію Інституту з визначеним Міністром культури та інформаційної політики структурним підрозділом МКІП;

7) забезпечує дотримання встановленого Міністром культури та інформаційної політики порядку обміну інформацією між МКІП та Інститутом, а також своєчасність її подання;

7-1) скасовує повністю чи в окремій частині акти міжрегіональних територіальних органів Інституту;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

8) звітує перед Міністром культури та інформаційної політики про виконання планів роботи Інституту та покладених на нього завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Інституту, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

9) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Інституту;

10-1) затверджує за погодженням з Міністром культури та інформаційної політики структуру міжрегіональних територіальних органів Інституту;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

10-2) затверджує штатний розпис та кошторис міжрегіональних територіальних органів Інституту;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 10-2 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

10-3) затверджує положення про міжрегіональні територіальні органи Інституту;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 10-3 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

11) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Інституту;

12) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Інституту;

12-1) призначає на посаду за погодженням із Міністром культури та інформаційної політики та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посади керівників міжрегіональних територіальних органів Інституту;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

12-2) за погодженням з Міністром культури та інформаційної політики призначає на посаду, звільняє з посади заступників керівників міжрегіональних територіальних органів Інституту;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

13) утворює, реорганізовує, ліквідує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Інституту;

14) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України з питань, що належать до компетенції Інституту;

15) вносить на розгляд Міністра культури та інформаційної політики пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Інституту;

15-1) вносить Міністру культури та інформаційної політики пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України міжрегіональних територіальних органів Інституту, які є юридичними особами публічного права;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

15-2) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Інституту і коштів, передбачених на утримання Інституту, ліквідує, реорганізує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром культури та інформаційної політики міжрегіональні територіальні органи Інституту як структурні підрозділи апарату Інституту;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 15-2 згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників Інституту, керівників його міжрегіональних територіальних органів;

{Підпункт 16 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

17) затверджує разом з Міністром юстиції положення про галузевий державний архів Інституту і призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку його керівника;

18) забезпечує реалізацію державної політики щодо збереження державної таємниці в апараті Інституту;

19) утворює комісії, робочі та експертні групи;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

21) підписує накази Інституту;

22) дає у межах повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Інституту, його міжрегіональних територіальних органів доручення;

{Підпункт 22 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 799 від 03.10.2018}

23) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Інститут;

24) організовує роботу колегії Інституту і головує на її засіданнях;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. У разі відсутності Голови Інституту чи неможливості здійснювати ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із заступників відповідно до встановленого Головою Інституту розподілу обов’язків.

12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань в Інституті може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказів Інституту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Інституті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Інституту.

13. Гранична чисельність державних службовців і працівників Інституту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Інституту затверджує його Голова за погодженням з Міністром культури та інформаційної політики.

Штатний розпис і кошторис Інституту затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Інститут є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.