Російська Юнармія наслідує німецький Гітлерюгенд?

[English below]

«А, коль придёт беда,

собою мы тогда

Отчизну заслоним,

друг мой»

Так звучить один із рядків гімну Юнармії – «всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного руху».

Очевидно, такий момент вже настав, бо нещодавно в розпорядженні української розвідки опинився наказ Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху Юнармія до проведення спеціальної операції на території України, підписаний міністром оборони рф Сергієм Шойгу. В наказі йдеться про підготовку звіту щодо потенційного людського резерву у віці 17−18 років для залучення до бойових дій.

Створили та офіційно зареєстрували Юнармію в рф у 2016 р. для, нібито, «виховання у молоді високої громадянсько-соціальної активності, патріотизму, відданості ідеям інтернаціоналізму, протидії ідеології екстремізму» тощо. Учасниками згаданого руху можуть стати діти, яким виповнилося 8 років.

У травні 2018-го кількість учасників Юнармії перевищила 230 тис. осіб, у 2019 р. говорили про 300 тис. учасників. Така кількість – наслідок автоматичного включення адміністрацією шкіл школярів до цього руху після отримання наказу про створення військово-патріотичних загонів. Відділи Юнармії, окрім території рф, є в окупованому Криму, Вірменії, Таджикистані та Абхазії.

Воєнізовану Юнармію як зарубіжні, так і окремі російські критики, неодноразово порівнювали з сумнозвісним Гітлерюгендом – молодіжною організацією НСДАП, членами якої ставали з 10 років (з 1936 р. членство а Гітлерюгенді стало обов’язковим).

Зважаючи на появу в медійному просторі копії згаданого наказу Шойгу, Юнармія може не лише за формою організації та змістового наповнення, а й практично повторити шлях Гітлерюгенда.

10 лютого 1943 р. в Третьому райху з’явився наказ про створення 12 танкової дивізії СС-«Гітлерюгенд» з призовників 1926 р.н., тобто 17-літніх хлопців. На вересень 1943-го призвали 16 тис. членів Гітлерюгенду. Загалом кількість особового складу дивізії перевищувала 20 тис. осіб.

Влітку 1944 р. 12 танкова дивізія СС-«Гітлерюгенд» пройшла «бойове хрещення» у Нормандії. За місяць служби дивізія втратила 60% свого складу – вбитими, пораненими та великою кількістю зниклими безвісти. Після цього підрозділ кинули в район Фалезу, де бойові втрати дивізійників склали 80% особового складу, більшість танків, значну частину озброєння та спорядження. Дивізію поспіхом наповнили, в т.ч. й молодшими «гітлерюгендами», та знову відправили на фронт. Врешті, 8 травня 1945 р., вцілілі дивізійними з одним танком здалися 7-ій американській армії. З понад 20 тис. особового складу станом на 1943 р. живими на кінець війни лишилися 455 солдат та офіцерів.

Загалом можемо констатувати, що новобранці з Гітлерюгенду «молодшали» відповідно до ускладнення ситуації на фронтах. У вересні 1944-го нацисти сформували Фольксштурм ‑ народне ополчення, в яке набирали з 16 років. В 1945 р. до нього потрапляли вже з 10-ти літ. Наприкінці квітня цього ж року підрозділи з членів Гітлерюгенд захищали мости через річку Хавел на підступах до Берліна. За 5 днів боїв серед них було багато вбитих та поранених.

Тож «Гітлерова молодь» стала постачальницею «гарматного м’яса» для вже програної війни.

Таку долю готує путін молоді рф?

Історикиня Вікторія Яременко

 

"And, if trouble comes,

then we will cover

the Fatherland with ourselves,

my friend"

this is one of the lines of the anthem of the Union - "All-Russian Children's and Youth military-patriotic movement " - Yunarmia. Obviously, such a moment has already come.

The Ukrainian intelligence recently declared that they managed to get access to an order of the Minister of Defense of the Russian Federation Sergei Shoigu to organize the involvement of members of military-patriotic public movement Yunarmia to special operation on the territory of Ukraine. The order refers to the preparation of a report on the potential human reserve at the age of 17-18 to engage in hostilities. The Yunarmia was created and officially registered in the Russian Federation in 2016 for, allegedly, "education of young people in high civic and social activity, patriotism, devotion to the ideas of internationalism, opposition to ideology of extremism ", etc. Participation in this movement is possible for children from 8 years old.

In May 2018, the number of members of the Yunarmia exceeded 230 thousand people, in 2019 there were about 300 thousand participants. This number is a consequence of automatic inclusion of schoolchildren in this movement due to an order recieved by school administration to establish military-patriotic units in schools. Beyond the territory of the Russian Federation, the Yunarmia exists in the occupied Crimea, Armenia, and Tajikistan. and Abkhazia.

The Yunarmia has been criticized by both foreign and individual Russian critics, repeatedly compared to the infamous Hitler Youth organization of the NSDAP, in which membership was possible from the age of 10 years (since 1936 the membership in a Hitler Youth became mandatory).

According to the mentioned order of Shoigu, Unarmy can literaly repeat the path of Hitler Youth. On February 10, 1943, there was issued the Order of the 12th Reich of the forming of the SS tank division "Hitler Youth" of conscripts born in 1926, ie 17-year-olds guys. In September 1943, 16,000 members of the Hitler Youth were conscripted. In general the number of personnel in the division exceeded 20,000. In the summer of 1944, the 12th SS Panzer Division - "Hitler Youth" went into batle in Normandy. During the month of service, the division lost 60% of its staff - killed, wounded and many missing. After this the unit was thrown into the Falez area, where the combat losses of the divisional officers amounted to 80% personnel, most tanks, much of the weapons and equipment. The division was hastily filled, including the younger members of "Hitler Youth", and again sent to the frontline. Finally, on May 8, 1945, divisional survivors with one tank surrendered to the 7th US Army. From more than 20 thousand personnel as of 1943, 455 soldiers and officers survived the war. It is worth to mention that the recruits from the Hitler Youth "were becoming younger" in accordance with more diffucult situation on the fronts. In September 1944- The Nazis formed the Volkssturm People's Militia, which recruited 16 years old kids. In 1945 the age level of recruited lowered to 10 years old. At the end of April of same year units of members of the Hitler Youth defended the bridges over the river Havel on approaches to Berlin. During the 5 days of fighting, many of them were killed and wounded. So Hitler's youth became a supplier of "cannon fodder" for those who had already lost the war. Is Putin preparing such a fate for the youth of the Russian Federation?

Historian Victoria Yaremenko