Положення

Положення про колегію Українського інституту національної пам’яті затверджено наказом Українського інституту національної пам’яті від «15» березня 2021 р. № 20-адм

 1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в Українському інституті національної пам’яті (далі – Інститут).
 2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Інститутом своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
 3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, а також цим Положенням.
 4.  Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається Головою Інституту.

 

Функції колегії

Колегія Інституту

 1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Інституту;
 2. розглядає пропозиції щодо:
 • удосконалення законодавства;
 • забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;
 • розширення міжнародного співробітництва, формування та реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;
 1. розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
 2. аналізує стан роботи Інституту з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина, національної свідомості громадян з урахуванням багатонаціонального складу населення та регіональних відмінностей України;
 3. розглядає питання щодо відзначення державними нагородами учасників боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, що зробили вагомий внесок у відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу.  6) Склад колегії

Склад Колегії

      6. До складу колегії Інституту входять Голова Інституту (голова колегії), перший заступник Голови, заступник Голови, керівники структурних підрозділів Інституту, за згодою – представники       інших державних органів, громадських об’єднань, наукових закладів, всеукраїнських об’єднань, фондів, інші особи.

      7. Кількісний та персональний склад колегії затверджує Голова Інституту.

 

Організація роботи колегії

 1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Планові засідання колегії проводяться (двічі на рік), позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії. В окремих випадках, зокрема в період дії карантину, установленого відповідно до законодавства, за рішенням Голови колегії засідання можуть проводитися дистанційно у режимі відеоконференції, крім випадків проведення засідань відповідно до пункту 22 цього Положення.
 2. У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні та підсумкові засідання    колегії, а також спільні засідання з колегіями інших центральних органів виконавчої влади та громадських об’єднань.
 3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
 4. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахування внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
 5. На розгляд колегії подаються:
 6. проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
 7. довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням . обґрунтованих висновків і пропозицій;
 8. проект рішення колегії;
 9. список членів колегії;
 10. список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
 11. довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
 1. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дня до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.
 2. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надаються матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
 3. Керівники структурних підрозділів Інституту, відповідальні за підготовку питання, що розглядається на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

 

Порядок проведення засідання колегії

 

 1. Засідання колегії веде Голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови.
 2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
 3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
 4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
 5. Члени колегії, які беруть участь у її засідання, реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
 6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
 7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
 8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування. Голосування на засіданні колегії, що проводиться у формі відеоконференції, здійснюється членами колегії особисто і відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції -«за»-, -«проти»- чи -«утримався»-. 
 9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 10. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами колегії, керівниками заінтересованих структурних підрозділів і подає на розгляд голови колегії.
 11. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Інституту. Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
 12. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.
 13. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Інституту, а також посадових осіб Міністерства культури України, керівників інших державних органів, громадських об’єднань, наукових закладів, всеукраїнських об’єднань, фондів в частині, що їх стосується.
 14. Технічний запис засідань колегії Інституту забезпечує підрозділ, визначений головою Інституту.
 15. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у структурному підрозділі, на який покладено функції організаційної підготовки і проведення засідань колегії.
 16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Відділом фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

 1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ, на який покладено функції перевірки стану виконання рішень.
 2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.